Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, tidigast 1 mars och senast 30 juni.
Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta senast 30 dagar före stämman.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Apelträdet 7

När: Måndagen den 29 maj 19.00
Var: Johannes Nilsson Sveavägen 114, 1tr

Välkomna på årets ordinarie föreningsstämma för Brf Apelträdet 7.

Vi kommer att hålla till hos Johannes Nilsson, uppgång Sveavägen. Efter ordinarie dagordning kommer vi också att gå igenom övrig info som berör föreningen och styrelsens arbete under det gångna året.

Föreslagen dagordning – Föreningsstämma
1) Öppnande.
2) Godkännande av dagordningen.
3) Val av stämmoordförande.
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7) Fastställande av röstlängd.
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9) Föredragning av revisorns berättelse.
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11) Beslut om resultatdisposition.
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
14) Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
15) Val av revisorer och revisorssuppleant.
16) Val av valberedning.
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
18) Avslutande.

Välkomna!
Hälsningar,
Styrelsen Apelträdet 7

Årsredovisningen finns under fliken ”Årsredovisning”
Läs mer om årsstämman i föreningens stadgar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *