Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, tidigast 1 mars och senast 30 juni.
Medlem som önskar lämna förslag till stämma skall anmäla detta senast 30 dagar före stämman.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Apelträdet 7

När: Måndag 20:e maj 18:30

Var: Jan o Parvaneh Berglund Sveavägen 114, Våning 5

Välkomna på årets ordinarie föreningsstämma för Brf Apelträdet 7.

Vi kommer alltså att hålla till hos Familjen Berglund 5 tr på Sveavägen, Efter ordinarie dagordning kommer vi litet mer noggrant gå igenom styrelsens arbete under året. För att stimulera informationsflödet serverar vi en buffé i samband med denna programpunkt. Vi är därför tacksamma för svar om deltagande, senast onsdag 15:e maj.

Föreslagen dagordning – Föreningsstämma

1) Öppnande.

2) Godkännande av dagordningen.

3) Val av stämmoordförande.

4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7) Fastställande av röstlängd.

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

9) Föredragning av revisorns berättelse.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11) Beslut om resultatdisposition.

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

14) Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

15) Val av revisorer och revisorssuppleant.

16) Val av valberedning.

17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

18) Avslutande.

Årsredovisningen för 2018 kommer inom kort läggas ut på hemsidan samt skickas ut i ett mail till alla medlemmar.

Hälsningar,

Styrelsen

Läs mer om årsstämman i föreningens stadgar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *